top of page

Algemene voorwaarden

1. Iedere opdracht gegeven aan PCE Comm V. impliceert van rechtswege de instemming met onderhavige algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien PCE Comm V. deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op die van de opdrachtgever en sluiten deze laatste derhalve uit. De uitgevoerde prestaties gebeuren volgens de bijzondere voorwaarden bepaald in de overeenkomst en volgens de hierna vermelde voorwaarden die integraal deel uitmaken van de overeenkomst met de cliënt.

 

2. De cliënt is als enige aansprakelijk voor het ter beschikking stellen van alle informatie die nodig is voor het nauwkeurig opstellen van de overeenkomst en het correct uitvoeren van de opdracht door PCE Comm V.

 

3. Elke factuur van PCE Comm V. zal als aanvaard door de cliënt worden beschouwd indien deze niet binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum wordt geprotesteerd per aangetekend schrijven, waarin de redenen van protest op omstandige wijze uiteengezet worden.

 

4. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag kunnen alle lopende prestaties geschorst worden, en het reeds uitgevoerde werk kan onmiddellijk gefactureerd worden.  Verder zal bij gebrek aan betaling op het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn door de cliënt gelijk aan de intrestvoet zoals bepaald in de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien zal van rechtswege, ten titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het openstaande saldo van de factuur met een minimum van 100 €.

 

5. In geval van laattijdige betaling, ongedekte cheque, faillissement, concordaat of iedere gebeurtenis waardoor de vordering van PCE Comm V. in gevaar wordt gebracht, behoudt PCE Comm V. het recht onderhavige overeenkomst eenzijdig te verbreken en/of de nog openstaande facturen (zelfs deze die nog niet vervallen zijn) in hun totaliteit op te eisen via gewoon schrijven, zonder dat de cliënt recht kan laten gelden op enige schadevergoeding.

 

6. PCE Comm V. kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de uitoefening van haar opdracht, in geval van zware fout of bewezen opzet en/of bedrog. In geen geval kan PCE Comm. V. aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door derden. Enige aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de aan de klant gefactureerde bedragen.

 

7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden als ongeldig of niet uitvoerbaar gezien wordt, dan zal aan zulke bepaling (voor zover deze ongeldig of onuitvoerbaar is) geen enkel gevolg gegeven worden en zal deze geacht worden niet in deze overeenkomst te zijn opgenomen, zonder evenwel de andere artikels van deze overeenkomst ongeldig te maken. De ongeldige en niet uitvoerbare bepalingen dienen dan te worden gelezen als een geldige bepaling waarvan het resultaat zo dicht mogelijk aanleunt bij het bedoelde resultaat van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling.

 

8. Op de overeenkomsten gesloten met PCE Comm V. is het Belgische recht van toepassing. Elk geschil dat uit deze overeenkomst voortvloeit, zal worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

bottom of page